ด้วยภาครัฐมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจ สังคมให้เข้มแข็ง ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคอีสานมีภูมิปัญญา ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากมาย โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสิ่งทอ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าฝ้าย ที่ปัจจุบันการประกอบการต่อยอดเชิงธุรกิจลดน้อยถอยลงไปมาก จึงมีความประสงค์จะพัฒนาและส่งเสริมให้ผ้าฝ้ายภาคอีสานได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

โดยผ้าทอเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิต สังคมไทยมาช้านาน ตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หมอน เบาะนั่งนอน เป็นต้น จากข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ ปี 2560 พบว่ามีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 10,000 รายที่ผลิตสินค้าผ้าทอจากฝ้ายนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงนำมาสู่ “โครงการผ้าทออีสานสู่สากล” เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผ้าฝ้ายอีสานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ การทอผ้า การฟอก ย้อมสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองตลาดผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จึงได้เกิดโครงการดีดีที่มีชื่อว่า “W.O.W E-SARN” The Wonder of Weaving